Skoletjenesten

Præsentation

Skoletjenesten tilbyder særlige forløb, der er rettet mod skoler, som omfatter undervisning og aktiviteter i særlige miljøer, der knytter specifikt an til elevernes læreplaner, men som også fungerer som videncenter gennem videndeling, konsulentvirksomhed, videreuddannelse og intern kompetenceudvikling.

Skoletjenesten har fokus på undervisning i skolens fag i en kontekst uden for skolerne og retter sig mod områderne: bæredygtighed på skoler, økologi, innovation, naturfag samt historiske scenarier i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum, billedkunst i samarbejde med Kunsten.

Skoletjenestens tilbud orienterer sig især mod den åbne skole og samarbejder herom. I Skoletjenestens tilbud finder læringen sted i andre miljøer og med andre tilgange end skolerne selv er i stand til at tilbyde i deres eksisterende rammer, hvilket er kernen i samarbejdet om den åbne skole.

Skoletjenestens tilbud skal sikre kvalitet i elevernes faglige udbytte af aktiviteterne. Sådan at alle føler sig inkluderede. Uderummet, naturen eller værkstedet bliver i Skoletjenesten et læringsrum, der er med til at understøtte elevernes læring i de enkelte fag og samtidigt giver muligheder for fælles oplevelser og aktivering.

Brugen af sanser, aktivitet og involvering er centrale dele i Skoletjenesten, der skaber motivation hos eleverne. Anvendelsen af naturen, museet eller værkstedet bidrager til inklusion i konteksten, når fagligheden mødes praksisnært, socialt og sansemotorisk.

Skoletjenesten inviterer eleverne ud i naturen og skaber forståelse for samspillet mellem lokal natur og miljø, samfund og kulturinstitutioner i samarbejde med et række aktører. Se samarbejdsparnere nednefor.

Tilbuddene er overordnet fordelt på flg. vis:

  • Tilbud der drives i egne værksteder med egne undervisere
  • Tilbud der drives i andre institutioners faciliteter med egne undervisere
  • Tilbud i andre institutioners skoletjenester, hvortil Aalborg Kommunes Skoletjeneste dækker entre
  • Tilbud i samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Naturvidenskabsfestival Aalborg

Pædagogisk profil

Skoletjenesten arbejder kontinuert med at udvikle tilbuddene, så de matcher Fælles Mål for fagene i skolen.

Skoletjenestens tilbud ift. visionen for Aalborg Kommunes skoler retter sig især mod mål 4 om, at Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende. Tilbuddene hjælper skolerne med at opfylde målet om, at Mindst 25% af undervisningen foregår uden for skolens mure. Og at, Alle skoler bidrager med løsninger til samfundet.

Skoletjenestens medarbejdere udvikler løbende tilbuddene og skaber viden om undervisning og læring. Dermed arbejder de med mål 5 i visionen om, at Alle ansatte arbejder systematisk med viden produktion. Forløb findes på MinUddannelse.

Skoletjenesten medarbejdere er ansat i kombination mellem kommunens skoler og Skoletjenesten. Det skaber forankring på kommunens skoler og er samtidig med til at skabe karriereveje for ildsjæle og faglige fyrtårne internt i kommunen.

Skoletjenesten  inddrages i netværk og forskning, som bidrager til at kvalitetssikre tilbuddene og validere udviklet viden fra Skoletjenestens medarbejdere. Skoletjenesten understøtter på forskellig vis det, at flere skoler i Aalborg indgår i nationale projekter for Udeskole, Haver til Maver og Grønt Flag Grøn Skole, Udelæring og inkluderende fællesskaber. I disse samarbejder ligger læringsmetoderne sig tæt op af Skoletjenestens i forhold til undersøgende læringsmetoder, der kobler teori og praksis til flere af skolens fag.

Samarbejdspartnere

By og Landskabsforvaltningen Undervisning af elever og faciliteter i tilknytning til specifikke grønne områder i Aalborg herunder Fjordhuset i Vestre Fjordpark, Egholm og Infohuset i Østerådalen. AaK Bygninger Energibesparelser og Friluftsrådet Grønt Flag på skoler. Miljø- og Energiforvaltningen Bæredygtighedsstrategi og økologi i skoler. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundhed og Kulturforvaltningen Skolemad. Trafik og Veje, Nordjyllands Politi, Sikker Trafik, skolepatruljer, færdselskontaktlærere, skolens trafikforhold.  Halkær Mølle med Sundheds og Kulturforvaltningen og Naturstyrelsen. Kultur og uddannelsesinstitutioner, Lille Vildmosecentret, Zoos Skoletjeneste. Naturvidenskabsfestival Aalborghus STX, HTX, AAU, UCN, Astra og Zoo. Innovation på Mellervangskolen. Kunsten, Lindholm Høje og Aalborg Historiske Museum. Trekanten Aalborg, MakerSpace. Aalborg Events, Aalborg Regatta. Kommunale og nationale netværk: Nationalt Netværk af Skoletjenester, Naturvejlederforeningen, Sikker Trafik, Haver til Maver etc.

 

Entré

Gratis for Aalborg Kommunes Skoler. Inden sommerferien ved skoleårets afslutning sendes lister til skolerne med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.

Kontakt
Jens Bak Rasmussen
Leder af Skoletjenesten
93520070
Træffetid I dagtimerne

Tilbud fra Skoletjenesten

Grundskole

Kursus